Svetlana Stojanović Kutlača

Harspsichord Player, Doctor of Arts

чембалисткиња, доктор уметности

Увод / Introduction

Лепота музике је у једновремености дејства на чуло слуха и дух. Музика се на јединствени начин бави постојањем: док слика бележи стварни или имагинарни тренутак света, а разум покушава да дефинише његову структуру, музика дочарава његову динамику. Музички тренутак, моменат у трансформацији, представља одређену хармонију. Филозофски и музички појам хармоније сусрећу се и паралелно развијају у епохи барока, одраз тог јединства најјаснији је у репертоару музике за чембало. Посветити се интерпретацији историјског репертоара за чембало за мене не значи само бавити се лепотом и разноврсношћу дела посвећених овом музичком инструменту, већ јединством њихових сензитивних и симболичких потенцијала, њиховом многозначношћу и духовним богатством.

...

The beauty of music is in the simultaneous action on the sense of hearing and spirit. Music deals with existence in a unique way: while the image captures the real or imaginary moment of the world, and the mind tries to define its structure, the music evokes its dynamics. The musical moment, the moment in transformation, represents a certain harmony. The philosophical and musical notion of harmony meet and develop in parallel in the Baroque era, the reflection of that unity is most clear in the repertoire of harpsichord music. To dedicate myself to the interpretation of the historical harpsichord repertoire for me does not only mean dealing with the beauty and diversity of works dedicated to this musical instrument, but also the unity of their sensitive and symbolic potentials, their multiplicity and spiritual richness.

Концерти / Concerts

Видео снимци до сада одржаних концерата постављени су на Youtube каналу Светлане Стојановић Кутлача:

https://https://www.youtube.com/@svetlanastojanovic-kutlaca1100/videos

отворите Youtube канал / open Youtube channel

Videos of the concerts held so far have been posted on the Youtube channel of Svetlana Stojanović Kutlača:

https://https://https://www.youtube.com/@svetlanastojanovic-kutlaca1100/videos

отворите Youtube канал / open Youtube channel

Одржани концерти: / Concerts held:

I Концерт из циклуса "Пут ка перфекцији"

Извођачи:чембалисти, чланови ансамбла "Парнас": Светлана Стојановић Кутлача, Емилија Миодраг, Тина Нојцер, Марјана Храшовец

Атријум Народног музеја у Београду, Недеља 28.04.2024. у 12ч

˜˜˜˜˜

I Concert from the cycle "Path to Perfection"

Performers: harpsichordists, members of the ensemble "Parnas": Svetlana Stojanović Kutlača, Emilija Miodrag, Tina Nojcer, Marjana Hrašovec

Atrium of the National Museum in Belgrade, 28.04.2024, 12:00

отворите Youtube канал / open Youtube channel

Промоција италијанског чембала градитеља Л.Биција

Извођачи:чембалисти, чланови ансамбла "Парнас": Светлана Стојановић Кутлача, Емилија Миодраг, Тина Нојцер, Марјана Храшовец, Теодора Крстић, Јана Петровић, Маја Петровић, Ана Тошић, Игор Главашић

Галерија Артгет КЦБ, 02. Март 2024. у 18.00 часова

˜˜˜˜˜

Promotion of Italian harpsichord builder L.Bizzi

Performers: harpsichordists, members of the ensemble "Parnas": Svetlana Stojanović Kutlača, Emilija Miodrag, Tina Nojcer, Marjana Hrašovec, Teodora Krstić, Jana Petrović, Maja Petrović, Ana Tošić, Igor Glavašić

KCB Artget Gallery, 02. March 2024, 6 p.m.

отворите Youtube канал / open Youtube channel

Галерија Српске Академије наука и уметности, Четвртак 02. новембар 2023. у 20 часова, улаз слободан

20.међународни фестивал „Чембало, жива уметност“–Концерти за два чембала Ј.С.Баха

Извођачи чланови ансамбла "Парнас"

Солисткиње на чембалу: Светлана Стојановић Кутлача, Анастасија Марковић-Тодорић, Емилија Миодраг, Тина Нојцер и Марјана Храшовец

и гудачки ансамбл: Јелена Роквић, виолина; Вера Илић, виолина; Јована Ковачевић, виола; Филип Милинковић, вилончело и Магдалена Ранчић, контрабас

отворите Програм / open Programme

отворите Youtube канал / open Youtube channel

Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Thursday, November 2, 2023 at 8 p.m., entrance free

20th International Festival “Ars vivendi clavicembalum”–Concertos for two harpsichords by J.S.Bach

Performers members of the ensemble "Parnas"

Harpsichordists:Svetlana Stojanović Kutlača, Anastasija Marković-Todorić, Emilija Miodrag, Tina Neutzer and Marjana Hrašovec

together with violinists Jelena Rokvić and Vera Ilić,violist Jovana Kovačević,cellist Filip Milinković and double bassist Magdalena Rančić

отворите Програм / open Programme channel

отворите Youtube канал / open Youtube channel

Атријум Народног музеја, Недеља 30. април 2023. године у 12 часова Концерт: МУЗИЧКЕ БОЈЕ – БОЈЕ ТОНАЛИТЕТА II „МУЗИКА ЗА ДУО ЧЕМБАЛА- ЗВУЧНЕ БОЈЕ ИНСТРУМЕНАТА“ На програму дела за чембало соло Купрена, Рамоа, Скарлатија, Баха

Извођачи чембалисти, чланови ансамбла "Парнас"

Видео снимак концерта постављен је на Youtube каналу Светлане Стојановић Кутлача:

https://https://www.youtube.com/watch?v=NhBKHvhkRu8

отворите Youtube канал / open Youtube channel

Atrium of the National Museum of Serbia, Sunday, April 30, 2023, 12h Concert: MUSICAL COLORS – TONALITY COLORS II "MUSIC FOR HARPSICHORD DUO - SOUND COLORS OF INSTRUMENTS" Harpsichord solo pieces by Couperin, Rameau, Scarlatti, Bach

Performers are harpsichordists - members of the ensemble "Parnas"

Video of the concert is posted on Svetlana Stojanović Kutlača's Youtube channel:

https://https://www.youtube.com/watch?v=NhBKHvhkRu8

отворите Youtube канал / open Youtube channel

The Program:

Атријум Народног музеја, Недеља 19. март 2023. године у 12 часова Концерт: МУЗИЧКЕ БОЈЕ – БОЈЕ ТОНАЛИТЕТА I На програму дела за чембало соло Купрена, Рамоа, Скарлатија, Баха, Хендла

Извођачи чембалисти чланови ансамбла "Парнас"

Видео снимак концерта постављен је на Youtube каналу Светлане Стојановић Кутлача:

https://https://www.youtube.com/watch?v=TrjorgygQSA

отворите Youtube канал / open Youtube channel

Atrium of the National Museum of Serbia, Sunday, March 19, 2023, 12h Concert: MUSICAL COLORS – TONALITY COLORS I Harpsichord solo pieces by Couperin, Rameau, Scarlatti, Bach, Handel

Performers are harpsichordists members of the ensemble "Parnas"

Video of the concert is posted on Svetlana Stojanović Kutlača's Youtube channel:

https://https://www.youtube.com/watch?v=TrjorgygQSA

отворите Youtube канал / open Youtube channel

The Program:

"МУЗИКА ЗА ДУО ЧЕМБАЛА" Светлана Стојановић Кутлача, I чембало, и Емилија Миодраг, II чембало

Галерија САНУ, 2. март 2023, 20.00 часова

Извођачи чембалисти, чланови ансамбла "Парнас"

Видео снимак концерта постављен је на Youtube каналу Светлане Стојановић Кутлача:

https://https://www.youtube.com/watch?v=_IJOeY1gbfU

отворите Youtube канал / open Youtube channel

...

"MUSIC FOR HARPSICHORD DUO" Svetlana Stojanović Kutlača, first harpsichord, and Emilia Miodrag, second harpsichord

The Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, March 2, 2023; 8 p.m.

Performers are harpsichordists members of the ensemble "Parnas"

Video of the concert is posted on Svetlana Stojanović Kutlača's Youtube channel:

https://https://www.youtube.com/watch?v=_IJOeY1gbfU

отворите Youtube канал / open Youtube channel

The Program:

19. фестивал ARS VIVENDI, CLAVICEMBALUM – ЧЕМБАЛО, ЖИВА УМЕТНОСТ - СВЕТЛАНА СТОЈАНОВИЋ КУТЛАЧА, чембало

Галерија САНУ, 5. новембар 2022, 19.30 часова

Видео снимак концерта постављен је на Youtube каналу Светлане Стојановић Кутлача:

https://https://www.youtube.com/watch?v=GD7LiDfpgfI

отворите Youtube канал / open Youtube channel

...

19th International Festival "Harpsichord, Living Art" - SVETLANA STOJANOVIĆ KUTLAČA, harpsichord

The Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, November 5, 2022; 7.30 p.m.

Video of the concert is posted on Svetlana Stojanović Kutlača's Youtube channel:

https://whttps://www.youtube.com/watch?v=GD7LiDfpgfI

отворите Youtube канал / open Youtube channel

The Program:

Атријум Народног музеја, Недеља 08. мај 2022. године у 12 часова Концерт: ИСТИНА И ЛЕПОТА У УМЕТНОСТИ БАРОКА На програму дела за чембало соло Купрена, Рамоа, Скарлатија, Баха

Извођачи чембалисти, чланови ансамбла "Парнас" и гости ансамбл "Примавера"

Видео снимак концерта постављен је на Youtube каналу Светлане Стојановић Кутлача:

https://https://www.youtube.com/watch?v=WrdnXAxUn6M

отворите Youtube канал / open Youtube channel

Atrium of the National Museum of Serbia, Sunday, May 08, 2022, 12h Concert: TRUTH AND BEAUTY IN THE ART OF THE BAROQUE Harpsichord solo pieces by Couperin, Rameau, Scarlatti, Bach

Performers are harpsichordists members of the ensemble "Parnas" and guests ensemble "Primavera"

Video of the concert is posted on Svetlana Stojanović Kutlača's Youtube channel:

https://https://www.youtube.com/watch?v=WrdnXAxUn6M

отворите Youtube канал / open Youtube channel

The Program:

Атријум Народног музеја, Недеља 17. април 2022. године у 12 часова Концерт: ИСТИНА И ЛЕПОТА У УМЕТНОСТИ БАРОКА На програму дела за чембало соло Фрескобалдија, Росија, Персла, Данглебера, Купрена, Рамоа, Скарлатија

Извођачи чембалисти, чланови ансамбла "Парнас"

Видео снимак концерта постављен је на Youtube каналу Светлане Стојановић Кутлача:

https://https://www.youtube.com/watch?v=s9zhyLMnoDY

отворите Youtube канал / open Youtube channel

Atrium of the National Museum of Serbia, Sunday, April 17, 2022, 12h Concert: TRUTH AND BEAUTY IN THE ART OF THE BAROQUE Harpsichord solo pieces by Frescobaldi, Rossi, Purcell, D’Anglebert, Couperin, Rameau, Scarlatti

Performers are harpsichordists members of the ensemble "Parnas"

Video of the concert is posted on Svetlana Stojanović Kutlača's Youtube channel:

https://https://www.youtube.com/watch?v=s9zhyLMnoDY

отворите Youtube канал / open Youtube channel

The Program:

18. фестивал ARS VIVENDI, CLAVICEMBALUM – ЧЕМБАЛО, ЖИВА УМЕТНОСТ - СВЕТЛАНА СТОЈАНОВИЋ КУТЛАЧА, чембало

Стари двор (Свечана сала Скупштине Града), Среда, 8. децембар 2021, 20.00 часова

Видео снимак концерта постављен је на Youtube каналу Светлане Стојановић Кутлача:

https://https://www.youtube.com/watch?v=9lMDuEuCU1c

отворите Youtube канал / open Youtube channel

...

18th International Festival "Harpsichord, Living Art" - SVETLANA STOJANOVIĆ KUTLAČA, harpsichord

City Hall, Wednesday, December 8, 2021; 8 p.m.

Video of the concert is posted on Svetlana Stojanović Kutlača's Youtube channel:

https://www.youtube.com/watch?v=9lMDuEuCU1cQ

отворите Youtube канал / open Youtube channel

The Program:

Атријум Народног музеја у Београду, Недеља 12.12.2021. у 12ч / Atrium of the National Museum in Belgrade, December 12, 2021, 12 o'cloc

Четврти концерт из циклуса "ОДБЛЕСЦИ ВИЗАНТИЈСКЕ КУЛТУРЕ У ЗАПАДНОЕВРОПСКОЈ МУЗИЦИ РЕНЕСАНСЕ И БАРОКА"

са темом "ИТАЛИЈАНСКИ И НЕМАЧКИ БАРОК: МУЗИКА КАО ЕХО УНИВЕРЗУМА"

Ансамбл "Парнас", Светлана Стојановић Кутлача, чембало и ученици чембала МШ "Јосип Славенски" у Београду

"ITALIAN AND GERMAN BAROQUE: MUSIC AS AN ECHO OF THE UNIVERSE"

The fourth concert of the cycle "REFLECTIONS OF BYZANTINE CULTURE IN WESTERN EUROPEAN RENAISSANCE AND BAROQUE MUSIC"

with a theme „ITALIAN AND GERMAN BAROQUE: MUSIC AS AN ECHO OF THE UNIVERSE“

Ensemble 'Parnas': Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord and harpsichord students of Music School "Josip Slavenski" in Belgrade

The Program:

Атријум Народног музеја у Београду, Недеља 14.11.2021. у 12ч / Atrium of the National Museum in Belgrade, November 14, 2021, 12 o'cloc

Трећи концерт из циклуса "ОДБЛЕСЦИ ВИЗАНТИЈСКЕ КУЛТУРЕ У ЗАПАДНОЕВРОПСКОЈ МУЗИЦИ РЕНЕСАНСЕ И БАРОКА"

са темом "ШПАНСКИ БАРОК: АСИМИЛАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ"

Концерт је посвећен успомени на Хенобебу Галбес (Genoveva Galvez,1929-2021) професору чембала на Краљевском конзерваторијуму у Мадриду, пиониру иинтерпретације шпанске музике за историјске клавијатурне инструменте

Ансамбл "Парнас", Светлана Стојановић Кутлача, чембало и ученици чембала МШ "Јосип Славенски" у Београду

...

The third concert from the cycle "REFLECTIONS OF BYZANTINE CULTURE IN WESTERN EUROPEAN RENAISSANCE AND BAROQUE MUSIC"

with a theme "SPANISH BAROQUE: ASSIMILATION OF MULTICULTURALITY"

The concert is dedicated to the memory of Genoveva Galvez (1929-2021), professor of harpsichord at the Royal Conservatory of Madrid, a pioneer in the interpretation of Spanish music for historical keyboard instruments

Ensemble 'Parnas': Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord and harpsichord students of Music School "Josip Slavenski" in Belgrade

The Program:

Атријум Народног музеја у Београду, Недеља 17.10.2021. у 12ч / Atrium of the National Museum in Belgrade, October 17, 2021, 12 o'cloc

Други концерт из циклуса "ОДБЛЕСЦИ ВИЗАНТИЈСКЕ КУЛТУРЕ У ЗАПАДНОЕВРОПСКОЈ МУЗИЦИ РЕНЕСАНСЕ И БАРОКА"

са темом "ФРАНЦУСКИ БАРОК: ИДЕЈА АРИСТОКРАТСКОГ ВАСПИТАЊА"

Ансамбл "Парнас", Светлана Стојановић Кутлача, чембало и ученици чембала МШ "Јосип Славенски" у Београду

...

Second concert from the cycle "REFLECTIONS OF BYZANTINE CULTURE IN WESTERN EUROPEAN RENAISSANCE AND BAROQUE MUSIC"

with a theme "FRENCH BAROQUE: THE IDEA OF ARISTOCRATIC EDUCATION"

Ensemble 'Parnas': Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord and harpsichord students of Music School "Josip Slavenski" in Belgrade

The Program:

Атријум Народног музеја у Београду, Недеља 19.09.2021. у 12ч / Atrium of the National Museum in Belgrade, September 19, 2021, 12 o'cloc

Први концерт из циклуса "ОДБЛЕСЦИ ВИЗАНТИЈСКЕ КУЛТУРЕ У ЗАПАДНОЕВРОПСКОЈ МУЗИЦИ РЕНЕСАНСЕ И БАРОКА"

са темом "ЕНГЛЕСКИ БАРОК: АПОТЕОЗА ДОБРЕ ВЛАДАВИНЕ"

Ансамбл "Парнас", Светлана Стојановић Кутлача, чембало и ученици чембала МШ "Јосип Славенски" у Београду

...

First concert from the cycle "REFLECTIONS OF BYZANTINE CULTURE IN WESTERN EUROPEAN RENAISSANCE AND BAROQUE MUSIC"

with a theme "ENGLISH BAROQUE: THE APOTHEOSIS OF GOOD GOVERNMENT"

Ensemble 'Parnas': Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord and harpsichord students of Music School "Josip Slavenski" in Belgrade

The Program:

Атријум Народног музеја у Београду, Недеља 20.06.2021. у 12ч / Atrium of the National Museum in Belgrade, June 20, 2021, 12 o'cloc

"СВЕТЛОСТ И ЗВУЦИ ВЕНЕЦИЈЕ"

Ансамбл "Парнас", Светлана Стојановић Кутлача, чембало и ученици чембала МШ "Јосип Славенски" у Београду

...

"THE LIGHT AND SOUNDS OF VENICE"

Ensemble 'Parnas': Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord and harpsichord students of Music School "Josip Slavenski" in Belgrade

The Program:

Фестивал Ars vivendi clavicembalum

Среда 13. Новембар 2019. Галерија Артгет, Културни центар Београд у 19 часова / Wednesday, November 13, 2019. Artget Gallery, Cultural Center Belgrade at 7 pm

Концерт-предавање: Симболика Бахове уметности фуге, Светлана Стојановић Кутлача и чембалисти чланови ансамбла "Парнас" / Concert-lecture: Symbolism of Bach's art of fugue, Svetlana Stojanović Kutlača and harpsichordists, members of the ensemble "Parnas"

Predavanje: Svetlana Stojanović Kutlača / Lecturer: Svetlana Stojanović Kutlača

Concert program J.S.Bach (1685-1750): "Die Kunst der Fuge" BWV 1080:

Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord solo

Contrapunctus I

Contrapunctus III

Canon alla Decima, Contrapunto alla Terza

Contrapunctus V

Contrapunctus VI (per Diminutionem in Stylo Francese)

Contrapunctus VIII

Bojan Stojčević, Igor Glavašić, harpsichord duo

Canon in Hypodiapason (Canon alla Ottava)

Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord solo

Contrapunctus IX

Contrapunctus X

Contrapunctus XI

Ana Tošić, Jana Petrović, harpsichord duo

Contrapunctus XII rectus&inversus

Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord solo

Canon (in Hypodiatessaron) per Augmentationem in Contrario Motu

Contrapunctus XIV

54. Мокрањчеви дани Неготин

19 септембар 2019, 18ч Мокрањчева родна кућа / September 19, 2019; 6 pm Mokranjac's birth house

Концерт: Пасакаља и Чакона / Concert: Passacaglia and Ciaccona

Светлана Стојановић Кутлача, чембало соло / harpsichord solo

Видео снимак / Video recording

Музичке критике / Music reviews:

Садржај видео снимка / Video content:

00:00 uvod

02:08 Girolamo Frescobaldi: Тоccata IX

07:18 Girolamo Frescobaldi: Cento Partite sopra Passagli

16:58 Bernardo Storace: Ciaccona

23:40 Louis Couperin Passacaille in g

28:25 Louis Couperin Chaconne in d

30:08 Jean-Henry D'Anglebert Prelude in g

31:47 Jean-Henry D'Anglebert Passacaille d'Armide

37:10 François Couperin La Raphaelle

39:56 François Couperin Passacaille

45:42 Johann Sebastian Bach Adagio

49:04 Johann Sebastian Bach Chaconne

59:55 Каrl Philipp Emanuel Bach12 Variationen uber die Folie d’Espagne

01:07:14 Mирослав Миша Савић (1954) Ово није оp 1: 110 година касније / Miroslav Miša Savić (1954) ’This is not op 1: 110 years later’

Атријум Народног музеја у Београду, 21.април 2019, 12 часова / Atrium of the National Museum in Belgrade, April 21, 2019, 12 o'cloc

Ансамбл "Парнас": Светлана Стојановић Кутлача, чембало и ученици чембала МШ "Јосип Славенски" у Београду

...

Ensemble 'Parnas': Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord and harpsichord students of Music School "Josip Slavenski" in Belgrade

The Program:

Passacaglia: Промоција двомануалног фламанског чембала градитеља Хубрегта Бома / Passacaglia: Promotion of the two-manual Flemish harpsichord by builder Hubregt Bom

Студентски културни центар, Велика сала, 14.новембар 2018. / Student Cultural Center, Great Hall, November 14, 2018

Ensemble "Parnas":

 • Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord
 • harpsichord students from Svetlana Stojanović Kutlač's class: Ana Tošić, Jana Petrović, Marija Petrović, Teodora Krstić, Irina Aničić, Mila Jolačić

Аудио снимак / Audio recording:

Johan Sebastian Bach (1685-1750): Chaconne (transcription of the violin chaconne in D minor)

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788): 12 Variationen uber die Folie d'Espagne

Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord solo

Ars vivendi clavicembalum - 15. међународни фестивал „Чембало, жива уметност“ / Ars vivendi clavicembalum - 15th International Harpsichord Festival:
Passacaglia

Дом Војске, 03.новембар 2018. / Army Hall, November 3, 2018

Ensemble "Parnas":

 • Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord
 • guest: Anastasija Marković Todorić and Isidora Kuzmanović, harpsichord
 • harpsichord students from Svetlana Stojanović Kutlač's class: Ana Tošić, Jana Petrović, Marija Petrović, Teodora Krstić, Irina Aničić

J.S.Bach Goldberg-Variationen

Галерија Коларчеве задужбине, 30.мај 2018. / Kolarac Endowment Gallery, May 30, 2018

Светлана Стојановић Кутлача, чембало/Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord

Такмичење између Хендла и Скарлатија / The Competition between Handel and Scarlatti

Студентски културни центар, Велика сала, 23.април 2018. / Student Cultural Center, Great Hall, April 23, 2018

Ensemble "Parnas":

 • Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord
 • harpsichord students from Svetlana Stojanović Kutlač's class: Irina Aničić, Mila Jolačić, Teodora Krstić, Jana Petrović, Maja Petrović, Ana Tošić, Anastasija Vučković

J.S.Bach Goldberg-Variationen

Галерија САНУ, 26. март 2018. / Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, March 26, 2018

Светлана Стојановић Кутлача, чембало/Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord

14th INTERNATIONAL harpsichord FESTIVAL: Ars vivendi clavicembalum:
MUSIC AS AN ECHO OF THE UNIVERSE

Army Hall, November 5, 2017

Ensemble "Parnas":

 • Svetlana Stojanović Kutlača, harpsichord
 • Jelena Rokvić, baroque violin

Louis Couperin: Suite d; François Couperin: Quatrième Concert Royaux; Antoine Forqueray: Suite V (arr.Jean Baptiste Forqueray)

"Music as an Echo of the Universe, Symbolism of Baroque Musical Forms: Preludes, Dances and Variations"

SKC Great Hall, Wednesday, June 21, 2017

Ensemble "Parnas":

 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo/harpsichord
 • Jelena Rokvić, barokna violina/baroque violin
 • harpsichord students from Svetlana Stojanović Kutlač's class: Ana Tošić, Marija Petrović, Teodora Krstić, Irina Aničić, Jana Petrović, Anastasija Vučković

Louis Couperin: Preludes d, D, a, c; Suite in d

François Couperin: Quatrième Concert Royaux

Задужбина Илије М. Коларца, Центар за музику, Променадни концерти, Велика сала, 12.март 2017. / Ilija M. Kolarac Endowment, Music Center, Promenade Concerts, Great Hall, March 12, 2017

"ИТАЛИЈАНСКИ РАНИ БАРОК" / "ITALIAN EARLY BAROQUE"

Ensemble "Parnas":

 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo/harpsichord
 • Dragana Živković, sopran/soprano
 • Jelena Rokvić, violina/baroque violin
 • Filip Milinković, violončelo
 • Ana Rančić, čembalo/harpsichord

Aurelio Boneli (1569-1620): Toccata Cleopatra, a 8 (a due cembali)

Klaudio Monteverdi (1567-1643): "L' Orfeo, favola in musica": Prologo La Musica

Đovani Piki (?-1643): Pass' e mezzo, Saltarello del Pass' e mezzo

Đulo Kačini (1551-1618): Amor, io parto

Dario Kastelo (17 vek, Venecija): Sonata seconda a soprano solo

Klaudio Monteverdi (1567-1643): Si dolce è'l tormento

Đirolamo Freskobaldi (583-1643): Aria di Passacaglia, Cento Partite sopra Passacagli

Alesandro Skarlati (1660 -1725): "Mitridate Eupatore", air de Laodice

Bernardo Paskvini (1637-1710): Sonata a due cembali (Allegro, Adagio, Vivace)

III концерт из циклуса "Принципи барокне музике" / III concert from the cycle "Principles of Baroque Music":
"Polifonija" / "Polyphony"

Велика дворана СКЦ-а, 27. децембар 2016. / SKC Great Hall, 27. December 2016

J.S Bach: "Уметност фуге" / J.S Bach: "The Art of the Fugue"

Ansambl/Ensemble "Parnas":

 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo/harpsichord
 • Maja Kutlača, čembalo/harpsichord
 • harpsichord students from Svetlana Stojanović Kutlač's class: Anastasija Vučković, Ana Tošić, Jana Petrović

Концерт/Concert: La Superbe ou la Forqueray

Галерија САНУ, 8.децембар 2016. / SASA Gallery, December 8, 2016

Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo/harpsichord

Antoine Forqueray (transcription for harpsichord by Jean-Baptiste Antoine Forqueray):

A.Forqueray: Suite I, IV i V

Suite I: Allemande. La Laborde,La Forqueray,La Cottin,La Bellmont,La Portugaise,La Couperin

Suite IV: La Marella,La Clément,Sarabande. La D'Aubonne,La Bournonville,La Sainscy,Le Carillon de Passy,La Latour

Suite V: La Rameau,La Guignon,La Léon. Sarabande,La Boisson,La Montigni,La Sylva,Jupiter

II концерт из циклуса "Принципи барокне музике" / II concert from the cycle "Principles of Baroque Music":
"Орнаментација-француски укус" / "Ornamentation-French taste"

Велика дворана СКЦ-а, 4. јуни 2016. / SKC Great Hall, June 4, 2016

Ansambl/Ensemble "Parnas":

 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo/harpsichord
 • harpsichord students from Svetlana Stojanović Kutlač's class: Teodora Krstić, Anastasja Vučković, Marija Petrović, Ana Tošić, Jana Petrović, Mej Mansouri, Isidora Bovan

Program: Antoine Forqueray, Louis Couperin, François Couperin, Jean-Henry D'Anglebert

I концерт из циклуса "Принципи барокне музике" / The first concert from the cycle "Principles of Baroque Music":
"Импровизација alla maniera italiana" / "Improvisation alla maniera italiana"

Велика дворана СКЦ-а, 14. март 2016. / SKC Great Hall, March 14, 2016

Ansambl/Ensemble "Parnas":

 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo/harpsichord
 • Marija Gajić, sopran/soprano
 • Dragana Živković, sopran/soprano
 • Šerin Mansouri, violina
 • Filip Milinković, violončelo/cello
 • harpsichord students from Svetlana Stojanović Kutlač's class: Mej Mansouri, Jana Petrović, Ana Tošić

...

Ансамбл Парнас / Ensemble Parnas

Ансамбл Парнас основан је 2014. године и регистрован као удружење за интерпретацију барокне камерна музике Парнас. Оснивач и руководилац ансамбла је чембалисткиња Светлана Стојановић Кутлача, доктор музичке уметности. Ансамбл окупља првенствено младе чембалисте (њих 11), а у зависности од одабраног концертног програма укључује друге вокалне и инструменталне уметнике, поклонике историјске извођачке праксе (вокали, блок и траверзо флаута, барокна виолина, барокно виолончело, виола да гамба). Назив ансамбла одабран је истовремено као игра речи пар-нас и симбол тежње ка уметничком савршенству, у складу са називима дела француског неокласицизма, која чланови ансамбла од оснивања имају на свом репертоару (сваки уметник тежи да достигне идеале знања и перфекције које су на брду Парнасу неговали митолошке Музе и њихов предводник Аполон, тако да и након краја барокне епохе Парнас остаје идеал класичног уметника). Период француског класицизма (17.-18.век) био је период обнове хеленистичке културе, неговања музичке драме и плеса, а у музици (као пандан Аполоновој лири) првенствено има жичани трзачки хармонски инструмент чембало-клавсен (за разлику од италијанског барокног стила у коме доминирају вокали и гудачи и немачког који даје примат оргуљама). Клавсенска соло и камерна дела Франсоа Купрена великог (нпр. Ф.Купренова свита „Парнас“), дворске арије Мишел Ламбера, гранд опере Жан Филип Рамоа), одражавају тежњу достизања Платонових идеала, императив постојања добре музике у доброј држави. У периоду 17. века француски укус се развио независно од италијанског али је поступком уједињења укуса у 18. веку француски барок достигао свој највећи процват и истовремено извршио снажан утицај на великане немачог барока (Хендла, Телемана, Ј.С. Баха и његове синове). Основни циљ ансамбла је промоција барокног солистичког и камерног репертоара и реафирмација историјских интерпретативних поступака: импровизације, орнаментације, инегалитета, агогичких слобода. Концерти ансамбла су тематски, представљају разраду неке од општих филозофских или естетских идеја и често су употпуњени демонстрацијом паралеле музичких дела одређеног културног круга или епохе са одговарајућим ликовним, литерарним или филозофским делима. Ансамбл је од оснивања наступио у свим значајним београдским салама (Велика сала Коларчеве задужбине, Скупштина града, Атријум Народног музеја, Галерија САНУ, Велика сала СКЦ-а, Етнографски музеј, Конак Кнегиње Љубице) и на фестивалима Ars vivendi clavicembalum 2014, 2015, 2017, 2018. и 2019, 2022. и 2023. године. У најзначајније пројекте ансамбла Парнас спадају: Интегрално извођење Бахових концерата за дуо чембала, Пасакаља, "Музика као ехо универзума"; циклус концерата "Принципи барокне музике: импровизација, орнаментација полифонија", Италијански рани барок; "Вивалдијев тријумф"; "Изврсност и снага"; "Сцијентисти и хуманисти"; О бесконачности; О чудесном; О срећи ...

Чембалисти: Светлана Стојановић Кутлача, доктор уметности, ФМУ Београд, руководилац ансамбла; Анастасија Марковић Тодорић, мастер уметности, "Бенедето Марчело” Венеција; Тина Нојцер, мастер уметности, ФМУ Београд; Исидора Кузмановић, мастер уметности, ФМУ Београд; Емилија Миодраг, студент мастер студија, Музичка академија, Љубљана; Олга Петровић, студент мастер студија чембала на академији "Моцартеум" у Салцбургу, Аустрија; Дипломирани чембалисти МШ "Јосип Славенски" из класе С.С. Кутлаче: Маријана Храшовец, Ана Тошић, Јана Петровић, Марија Петровић, Теодора Крстић, Игор Главашић

...

Ensemble Parnas was founded in 2014 and registered as an association for the interpretation of baroque chamber music Parnas. The founder and director of the ensemble is harpsichordist Svetlana Stojanović Kutlača, doctor of musical arts. The ensemble gathers primarily young harpsichordists (11 of them), and depending on the selected concert program, it includes other vocal and instrumental artists, devotees of historical performance practice (vocals, recorder and traverso flute, baroque violin, baroque cello, viola da gamba). The name of the ensemble was chosen at the same time as a play on the word par-nas and a symbol of striving for artistic perfection, in accordance with the names of works of French neoclassicism, which the members of the ensemble have had in their repertoire since its foundation (each artist strives to reach the ideals of knowledge and perfection that are on Mount Parnassus nurtured by the mythological Muses and their leader Apollo, so even after the end of the Baroque era, Parnassus remains the ideal of the classical artist). The period of French classicism (17th-18th century) was a period of renewal of Hellenistic culture, nurturing of musical drama and dance, and in music (as a counterpart to Apollo's lyre) the stringed harmonic instrument harpsichord-clavecin (in contrast to the Italian baroque style, which is dominated by vocalists and strings and German which gives primacy to the organ). The harpsichord solos and chamber work of François Couperin the Great (e.g. F.Couperin’s suite "Parnasse"), Michel Lambert's court arias, Jean-Philippe Rameau's grand opera), reflect the aspiration to reach Plato's ideals, the imperative of good music in a good state governance. In the period of the 17th century, the French taste developed independently from the Italian one, but with the unification of tastes in the 18th century, the French Baroque reached its greatest prosperity and at the same time exerted a strong influence on the greats of the German Baroque (Handel, Telemann, J.S.Bach and his sons). The main goal of the ensemble is the promotion of the baroque soloist and chamber repertoire and the reaffirmation of historical interpretive procedures: improvisation, ornamentation, inequality, agogic freedoms. Ensemble concerts are thematic, represent elaboration of some of the general philosophical or aesthetic ideas and are often completed by demonstrating the parallel of musical works of a certain cultural circle or era with corresponding art, literary or philosophical works. Since its foundation, the ensemble has performed in all important Belgrade halls (the Great Hall of the Kolarac Foundation, the City Hall, the Atrium of the National Museum, the SANU Gallery, the Great Hall of the SKC, the Ethnographic Museum, Konak of Kneginja Ljubica) and at the Ars vivendi clavicembalum festivals in 2014, 2015, 2017, 2018 and 2019, 2022 and 2023. The most significant projects of the Parnas ensemble include: Integral performance of Bach concertos for duo harpsichord; “Passacaglia”; "Music as an echo of the universe"; concert cycle "Principles of Baroque music: improvisation, polyphony ornamentation"; Italian early Baroque; "Vivaldi's Triumph"; "Excellence and strength"; "Scientists and humanists"; “About infinity”; "About the miraculous"; "About happiness" …

Harpsichord players: Svetlana Stojanović Kutlača, D.A. FMU Belgrade, head of the ensemble; Anastasija Marković Todorić, M.A., "Benedeto Marcello" Venice; Tina Neutzer, M.A. FMU Belgrade; Isidora Kuzmanović, M.A. FMU Belgrade; Emilija Miodrag, Master's student, Academy of Music, Ljubljana; Olga Petrović, master student "Mocarteum" Salzburg, Austria; Graduated harpsichordists from the "Josip Slavenski" High School from the class of S.S. Kutlaca: Marijana Hrašovec, Ana Tošić, Jana Petrović, Marija Petrović, Teodora Krstić, Igor Glavašić

Биографије сталних чланова / Biographies of permanent members:

Светлана Стојановић Кутлача

Светлана Стојановић Кутлача, дипломирала је, магистрирала и докторирала чембало на ФМУ у Београду. Усавршавала се у у класама професора: Хенобеба Галбес, Краљевски конзерваторијум, Мадрид; Игет Драјфус, Академија Вилкроз, Француска; Кристин Дакселхофер, Академија за рану музику, Карлсруе, Немачка; Колин Тилни, академија Дартингтон и Пол Симонс, универзитет Сасекс, Енглеска. Одржала је 17 солистичких концерата у Енглеској, Швајцарској и Шпанији. Као члан чембалистичког дуа наступала је са уметницима: Хилари Мек Квин,Стивен Дивајн, Жак Етјен Руж, Агнеш Вараљај, Марија Луиза Балдазари, Ана Стевановић и Маја Кутлача. Извела је капитална дела чембалистичке литературе (Бахове Голдберг варијације, концерти за 1, 2, 3 и 4 чембала, Француска увертира и 3 фантазије). Извела је реситале посвећене Ј.С.Баху, Д. Скарлатију, Ф.Купрену, Дифлију, Балбастру, Форкреу. Одржала је концертна предавања посвећена Баховој "Уметности фуге", делима Ф. Купрена, серију од преко 30 концерата-предавања у великој дворани СКЦа у периоду од 2002. до 2018. године (паралеле Ф.Купрена и Рамоа, Скарлатија и Хендла, енглеске и француске школе, италијанског и немачког укуса). Соло као и са члановима ансамблом Парнас (којим руководи од 2014.године) одржала је неколико серија концерата у Атријуму Народног музеја. Солистичке реситале одржала је у галерији Коларчеве задужбине, у Скупштини града, галерији САНУ, Артгету, Мадленијануму, Галерији фресака у Београду, салама Матице српске, Скупштини града и Синагоги у Новом Саду, Градској кући у Суботици, Нишу, Панчеву, Ваљеву, Подгорици, Котору. Са ансамблом Парнас наступала је у великој сали Коларчеве задужбине, Скупштини града, галерији САНУ, Етнографском музеју, Конаку Књегиње Љубице. У оквиру фестивала Ars vivendi clavicembalum извела је поред неколико солистичких реситала (Бах, Скарлати, Купрен, Пасакаља, енглеска школа на клавикорду) концерте музике за дуо чембала са иностраним уметницима и камерне концерте са члановима ансамбла „Парнас” ("Изврсност и снага", "Вивалдијев тријумф"). Сарађивала је са оркестрима Београдске филхармоније и РТСа. Била је професор чембала у МШ "Јосип Славенски" од оснивања одсека 1994 до одласка у пензију 2022. Снимила је 8 CDова солистичке музике за чембало и објавила 15 стручних радова из домена естетике и музикологије. Одржала је бројна концертна предавања о стилској интерпретацији на чембалу, естетским вредностима и духу барокне епохе.

...

Svetlana Stojanović Kutlača, graduated, master's and doctorate in harpsichord at FMU in Belgrade. She trained in the classes of professors: Genoveva Galvez, Royal Conservatory, Madrid; Huguette Dreyfus, Academie Villecroze, France; Christine Daxelhofer, Academy of Early Music, Karlsruhe, Germany; Colin Tilney, Dartington Academy and Paul Simmonds, University of Sussex, England. She gave 17 solo concerts in England, Switzerland and Spain. As a member of the harpsichord duo, she performed with the following artists: Hillary Mc.Queen, Steven Devine, Jacques Etienne Rouge, Agness Varallay, Maria Luisa Baldasari, Stevanović and Maja Kutlača. She performed major works of harpsichord literature (Bach's Goldberg Variations, concertos for 1, 2, 3 and 4 harpsichords, the French Overture and 3 Fantasias). She performed recitals dedicated to J.S. Bah, D. Scarlatti, F. Cupren, Difli, Balbastre, Forqueray. She held concert lectures dedicated to Bach's "Art of the Fugue", works by F. Cuperin, a series of over 30 concerts-lectures in the large hall of the SKCa in the period from 2002 to 2018 (parallels of F. Cuperin and Rameau, Scarlatti and Handel, English and French schools, Italian and German taste). Solo as well as with the member of the Parnas ensemble, she held several series of concerts in the Atrium of the National Museum. With the Parnas ensemble, she performed in the large hall of the Kolarc Hall, the City Hall, the SANU gallery, the Ethnographic Museum, and Princess Ljubica's Residence. She gave solo recitals in the gallery of Kolarc's endowment, in the City Hall, the SANU gallery, Artget, Madlenijanum, the Gallery of Frescoes in Belgrade, the halls of Matica Srpska, the City Hall and the Synagogue in Novi Sad, the City Hall in Subotica, Niš, Pančevo, Valjevo, Podgorica, Kotor. As a performer of the Ars vivendi clavicembalum festival, in addition to several solo recitals (Bach, Scarlatti, F.Cuperin, English school on the clavichord), she performed music concerts for duo harpsichord with foreign artists and chamber concerts with members of the ensemble "Parnas" ("Excellence and Strength", "Vivaldi's Triumph"), which she has been directing since 2014. She collaborated with the orchestras of the Belgrade Philharmonic and RTS. She was a harpsichord professor at the Josip Slavenski Music School from the time the department was founded in 1994 until her retirement in 2022. She recorded 8 CDs of solo music for the harpsichord and published 15 professional works in the field of aesthetics and musicology. She gave numerous concert lectures on stylistic interpretation on the harpsichord, aesthetic values and the spirit of the Baroque era.

Маја Кутлача, чембало / harpsichord

Маја Кутлача рођена је 1984. године у Београду. Дипломирала је на ФМУ у Београду 2008.г, на Одсеку за општу музичку педагогију, као и на катедри за психологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду 2009.г. Мастер и докторске студије психологије наставила је у Холандији на универзитету у Гронингену. Током школовања наступала је у свим значајним салама у Београду: Коларчевој задужбини, Скупштини града, СКЦ-у, САНУ, Мадленијануму, Британском културном центру, Атријуму Народног музеја, Галерији фресака и Етнографском музеју. У њене најзначајније наступе спадају: солистички наступ на чембалу у улози Хендла у мултимедијалном пројекту "Трагање за хармонијом- Такмучење између Хендла и Скарлатија" одржаном 2006 у Швајцарској у Интернационалном центру у месту Ко, као и наступ у Луису у Великој Британији са програмом Бахови концерти за два чембала; наступ у оквиру пројекта, Бахови концерти за 3 и 4 чембала 2010 на отварању фестивала Арс вивенди цлавицембалум. Као члан ансамбла "Парнас" наступила је на концерту Бахова "Уметност фуге" 2016. Као солиста и сарадник на чембалу МШ "Јосип Славенски" наступала је на концертима у Фиренци (Академија лепих уметности) и Сан Ђеминијану, као члан ансамбла "Темпера барока", солиста и басо континуо извођач, наступала је на више концерата, између осталог и са холандском виолинисткињом Антоанет Ломан. Маја је, такође, наступала и са оркестром Београдске филхармоније као сарадник на чембалу (Респиги: Антички плесови) и оргуљама (Дворжак: Реквијем).

...

Maja Kutlača was born in 1984 in Belgrade. She graduated from the Faculty of Music in Belgrade in 2008, at the Department of General Music Pedagogy, as well as at the Department of Psychology at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade in 2009. She continued her master's and doctoral studies in psychology and obtained phdegree in the Netherlands at the University of Groningen. During her schooling, she performed in all important halls in Belgrade: Kolarac's endowment, the City Assembly, SKC, SANU, Madlenianum, the British Cultural Center, the Atrium of the National Museum, the Gallery of Frescoes and the Ethnographic Museum. Her most significant performances include: a solo performance on the harpsichord as Handel in the multimedia project "Search for Harmony - Competition between Handel and Scarlatti" held in 2006 in Switzerland at the International Center in Ko, as well as a performance in Lewis in the UK with Bach Concerts for two harpsichords; performance within the project, Bach concerts for 3rd and 4th harpsichords 2010 at the opening of the Ars vivendi clavicembalum festival. As a member of the ensemble "Parnas" she performed at the concert of Bach "The Art of Fugue" 2016. As a soloist and associate on the harpsichord of the elementary school "Josip Slavenski" she performed at concerts in Florence (Academy of Fine Arts) and San Geminiano, as a member of the ensemble "Tempera baroque" , soloist and bass continuo performer, has performed at several concerts, including with Dutch violinist Antoinette Loman. Maja also performed with the Belgrade Philharmonic Orchestra as an associate on harpsichord (Respigi: Ancient Dances) and organ (Dvorak: Requiem).

Анастасија Марковић-Тодорић, чембало/harpsichord

У Београду је дипломирала чембало у школи "Јосип Славенски" у класи професорке Светлане Стојановић Кутлача и клавир у школи "Коста Манојловић". У Венецији 2010 године започиње основне студије чембала и оргуља на консерваторију "Benedello Marcello" у класи професора: Миранда Аурели и Роберто Падоин. Током основних студија била је почаствована наградом Стефано Винти као студент генерације. Дипломирала је 2013 године са највишом оценом и те исте године уписује мастер студије. Као стални члан Барокног оркестра конзерваторијума учествовала је у многобројним пројектима: "I Foresti Venecijani" под водством проф.Тициано Бањати и Кристиано Контадин, "Омаж Антониу Вивалдију", "Омаж Ђованију Габријелију" и "Омаж Ђованију Легренцију" под диригентским водством проф. Франческо Ерле. Наредних година има вишегодишње соло наступе у Болоњи, Венецији, Акви Терме. Члан је хора цркве Сан Марко у Венецији. Као члан ансамбла "Парнас" наступила је као солиста у Баховом концерту у галерији САНУ и Атријуму Народног музеја Србије у Београду.

...

In Belgrade, she graduated in harpsichord at the "Josip Slavenski" school in the class of professor Svetlana Stojanović Kutlača and piano at the "Kosta Manojlović" school. In Venice in 2010, he began basic studies of harpsichord and organ at the conservatory "Benedello Marcello" in the class of professors: Miranda Aureli and Roberto Padoin. During her undergraduate studies, she was honored with the Stefano Vinti Award as a student of the generation. She graduated in 2013 with the highest grade and enrolled in her master's studies that same year. As a permanent member of the Conservatory's Baroque Orchestra, she participated in numerous projects: "I Foresti Veneziani" under the direction of Prof. Tiziano Bagnati and Cristiano Contadin, "Homage to Antonio Vivaldi", "Homage to Giovanni Gabrieli", "Homage to Giovanni Legrenzi" conducted by prof. Francesco Erle. She has several years of solo performances in Bologna, Venice, Acqui Terme. She is a member of the choir of the church of San Marco in Venice. As a member of the "Parnas" ensemble, she performed as a soloist in a Bach concert in gallery SANU and the Atrium of the National Museum of Serbia in Belgrade.

Емилија Миодраг, чембало/harpsichord

Емилија Миодраг дипломирала је чембало на Академији за музику у Љубљани, у класи професора Егона Михајловића, код кога тренутно похађа магистарске студије. Усавршавала се код чембалиста Флоријана Бирсака, Отавија Тенеранија, Фредерика Хаса, Марије дел Мар Бланко Морено, Констанце Рик, Жорија Виникура и Егона Михајловића. Била је стипендиста Београдске барокне академије, летње Барокне академије у Инсбруку, летње Барокне академије у Полау и учесник Фестивала у Грожњану. У оквиру фестивала Ars vivendi clavicembalum представила се солистичким концертом 2021., а 2022. као члан међународног ансамбла ЕТУ. У марту 2023 наступила је као члан дуа чембала у САНУ са чембалисткињом С.С.Кутлача. Као сарадник ансамбала „Парнас” и Примавера” наступила је на неколико концерата у Атријуму Народног музеја током 2021-2023 и галерији САНУ.

...

Emilija Miodrag graduated in harpsichord at the Academy of Music in Ljubljana, in the class of professor Egon Mihajlović, with whom she is currently studying for her master's degree. She trained with harpsichordists Florian Birsak, Ottavio Tenerani, Frederic Haas, Maria del Mar Blanco Moreno, Constance Rick, Јорy Vinicour and Egon Mihajlović. She was a scholarship holder of the Belgrade Baroque Academy, the Summer Baroque Academy in Innsbruck, the Summer Baroque Academy in Polau and a participant in the Festival in Grožnjan. As part of the Ars vivendi clavicembalum festival, she presented herself with a solo concert in 2021, and in 2022 as a member of the international ensemble ETU. In March 2023, she performed as a member of the harpsichord duo at SAN with harpsichordist S.S. Kutlača. As a collaborator of the "Parnas" and "Primavera" ensembles, she performed at several concerts in the Atrium of the National Museum and SANU during 2021-2023.

Тина Неутзер, чембало/harpsichord

Тина Неутзер, 1992, диломирала је на одсеку за чембало (2013). године у класи проф. Светлане Стојановић Кутлаче, као и на одсецима за музичку теорију и клавир (2011) у МШ "Јосип Славенски" у Београду. Основне академске студије чембала на Факултету музичке уметности у Београду уписује 2013. код проф. Зорице Ћетковић и дипломира 2017. године у класи проф. Милана Поповића. Мастер студије завршава 2019. године. Усавршавала се на мастеркласама код реномираних чембалиста: Ерик Тракслер (Аустрија), Отавиано Тенерани (Италија), Ћетил Хаугсанд (Норвешка), Леон Бербен (Холандија), Флориан Бирсак (Аустрија), Мариа дел Мар Бланко Морено (Шпанија), Рикардо Барос (Бразил/Португал)… Похађаla je мастер-клас за рану музику у Гмундену (Аустрија) 2015. године, за басо континуо код Џереми Џозефа и чембало код Арлин Зилберајх. 2018. добила је стипендију за летњи фестивал ране музике у Инсбруку (Аустрија). Наступала je и као соло и као камерни извођач на концертима полиинструменталне катедре ФМУ у Београду, концертима поводом европског дана старе музике, концертима у Галерији „Артгет” Културног центра Београда, концерту камерне музике на Коларцу и бројним барокним вечерима у организацији Факултета музичке уметности. Од 2022. године, стални је члан ансамбла "Парнас", са којим је наступала на неколико концерата између осталих и у интегралном извођењу Бахових концерата за 3 чембала.

...

Tina Neutzer, 1992, graduated from the harpsichord department (2013). years in the class of prof. Svetlana Stojanović Kutlače, as well as at the music theory and piano departments (2011) at the "JosipSlavenski" Music School in Belgrade. He enrolled in basic academic studies at the Faculty of Music in Belgrade in 2013 with prof. Zorice Ćetković and graduated in 2017 in the class of prof. Milan Popović. The master's studies will end in 2019. She studied at masterclasses with renowned harpsichordists: Erich Tracksler (Austria), Ottaviano Tennerani (Italy), Ketil are Haugsand (Norway), Leon Berben (Netherlands), Florian Birsak (Austria), Maria del Mar Blanco Moreno (Spain), Ricardo Barros (Brazil/Portugal),... She attended a master class for early music in Gmunden (Austria) in 2015, basso-continuo with Jeremy Joseph and harpsichord with Alina Zylberajch. In 2018, she received a scholarship for the summer festival of early music in Innsbruck (Austria). She performed both as a soloist and as a chamber performer at concerts of the poly-instrumental department of the FMU in Belgrade, concerts on the occasion of the European Day of Early Music, concerts at the "Artget" Gallery of the Cultural Center of Belgrade, a chamber music concert in Kolarac and numerous baroque evenings organized by the Faculty of Music. Since 2022, she has been a permanent member of the "Parnas" ensemble, with whom she performed at several concerts, among others, in the integral performance of Bach's concertos for 3 harpsichords.

Исидора Кузмановић, чембало/harpsichord

Исидора Кузмановић рођена је 1987. године у Београду. Дипломирала је клавир (класа проф. Бранко Пенчић) и чембало (класе проф. Милош Петровић и Зорица Ћетковић) на Факултету музичке уметности у Београду. У оквиру докторских уметничких студија радила је на тези са насловом "Нове могућности креирања интерпретације транскрипција за чембало француских и немачких аутора 17, 18. и 21. века". Чембало је почела да учи у класи професорке Светлане Стојановић-Кутлача у М.Ш. "Јосип Славенски" , 2017. године специјализирала је барокну музику на Конзерваторијуму за музику и плес (у класи професорке Алин Зилберајх Жестер. Усавршавала се на мајсторским курсевима у нашој земљи и иностранству: Међународном фестивалу чембала (Ars Vivendi Clavicembalum) у Београду, фестивалу Тригонале (Austria 2011), Аустријској барокној академији (АБА, Гмунден, Аустрија), у класама уметника као што су: Стивен Дивајн, Фредерик Хас, АнМари Драгошић, Стефан Беши, Ћетил Аре Хаугсанд, Магдалена Хасибедер, Џереми Џозеф, Ерих Тракслер. Године 2014. као стипендиста Факултета музичке уметности одлази на летњи курс Аустријске барокне академије у Гмундену, где добија награду у категорији чембало-соло, као и у категорији генералбас, који додељује стручни жири Аустријске барокне академије, за постигнут највећи напредак и успех на курсу, а такође добија и стипендију за похађање истог курса наредне године од стране Аустријске барокне академије. Од солистичких реситала издвајају се концерт на Фестивалу ране музике 2012. год. у Београду где је свирала музику Баха и Купрена, концерт у октобру 2013. у цркви св. Анте у Београду, у оквиру "Дана старе музике на ФМУ", реситали и 2019. године, на Међународном фестивалу чембала (Ars Vivendi Clavicembalum) у Београду. У октобру 2020. године, учествовала је у пројекту "12 годишњих доба" , виолинисте Хачатура Алмазијана, на концертима у Комбанк дворани у Београду и Народном позоришту у Новом Саду. Стално је запослени професор клавира у СМШ , "Јосип Славенски".

...

Isidora Kuzmanovic was born in 1987 in Belgrade. She graduated in piano (prof. Branko Penčić's class) and harpsichord (prof. Miloš Petrović and Zorica Ćetković's classes) at the Faculty of Music in Belgrade. As part of her doctoral artistic studies, she worked on a thesis with the title "New possibilities for creating interpretations of transcriptions for harpsichord by French and German authors of the 17th, 18th and 21st centuries." She started learning the harpsichord in the class of professor Svetlana Stojanović-Kutlača in M.Š. Josip Slavenski, specialized in baroque music at the Conservatory of Music and Dance (in the class of professor Aline Zylberajch Gester), the Trigonale festival (Trigonale Saint Feit, Austria 2011), the Austrian Baroque Academy (ABA, Gmunden, Austria), in the classes of artists such as: Steven Divine, Frederick Haas, Anne Marie Dragosic, Stephane Bechy, Ketil Are Haugsand, Magdalena Hasidbeger, Jeremy Joseph, Erich Traxler. In 2014, as a scholarship holder of the Faculty of Music goes to the summer course of the Austrian Baroque Academy in Gmunden, where he receives an award in the harpsichord-solo category, as well as in the general bass category, which is awarded by the expert jury of the Austrian Baroque Academy, for the greatest progress and success in the course, and also receives a scholarship for attending the same course the following year by the Austrian Baroque Academy. Among the solo recitals, the concert at the Early Music Festival in 2012 stands out in Belgrade where she played the music of Bach and Cuperin, concert in the Church of St. Ante in Belgrade. As a participant of the "Old Music Day at FMU", gave recitals in 2019, at the International Harpsichord Festival (Ars Vivendi Clavicembalum) in Belgrade. In October 2020, she participated in the "12 Seasons" project of violinist Khačatur Almazijan, at concerts in the Kombank Hall in Belgrade and the National Theater in Novi Sad. She is permanently employed as a piano teacher at Josip Slavenski Music School.

Ana Rančić, čembalo/harpsichord

Дипломирала је чембало на Одсеку за рану музику МШ „Славенски” у класи проф. Светлане Стојановић-Кутлаче. На ФМУ у Београду дипломирала је на клавирском и теоретском одсеку.Ана је учествовала у интегралном извођењу Бахових концерата за 3 и 4 чембала у Скупштини града на отварању фестивала Арс вивенди цлавицембалум 2010 и затварању фестивала 2013 (Л’Еxqуисе ет Вигеур); као члан дуа чембала са С.С. Кутлача и сарадник на чембалу наступала је у Коларчевој задужбини, Мадленијануму, Галерији САНУ (Бахови концерти за два чембала) и СКЦу (Хендлова соната за дуо чембала; Италијански рани барок, Апотеозе, Хендл: арије , сонате, кантате , Бах и Хендл). Поред чланства у ансамблу "Парнас", Ана је сарађивала са "Центром за рану музику" и ансамблом "Ренесанс" и као солиста на клавиру, чембалу и камерни музичар наступала у свим значајним градским салама, на БЕМУС-у2004, 2006, 2008, 2009, и Фестивалу Флаута.

...

She graduated harpsichord at the Department of Early Music of the Elementary School "Slavenski" in the class of prof. Svetlana Stojanović-Kutlače. She graduated from the Faculty of Music in Belgrade with a degree in piano and theory. Ana participated in the integral performance of Bach's concertos for 3rd and 4th harpsichords in the City Hall at the opening of the Ars vivendi clavicembalum 2010 festival and the closing of the 2013 festival (L’Exquise et Vigeur); as a member of the harpsichord duo with S.S. Kutlača and harpsichord collaborator performed at the Madlenianum, SANU Gallery (Bach Concertos for Two Harpsichords) and SKC (Handel's Sonata for Harpsichord Duo; Italian Early Baroque, Apotheosis, Handel: arias, sonatas, cantatas, Bach and Handel. In addition to membership in the ensemble "Parnas", Ana collaborated with the "Center for Early Music" and the ensemble "Renaissance" and as a soloist on piano, harpsichord and chamber musician performed in all major city halls, at BEMUS in 2004, 2006, 2008, 2009, and the Flute Festival.

Jelena Rokvić, violinistkinja/baroque violin

Виолинисткиња ЈЕЛЕНА РОКВИЋ (Београд) је дипломирала и магистрирала у класи проф. Михаела Фришеншлагера на Универзитету за музику и сценске уметности у Бечу (Аустрија). Од 2008. до 2010. године похађала је специфичне постдипломске студије у области историјске музике (барока) и извођења на оригиналним инструментима у класи проф. Ингомара Рајнера на истом универзитету. Усавршавала се код Ериха Гринберга, Чарлса Кастлмана, Леонида Пеисахова, Владимира Спивакова, Александра Павловића, и других. Учествовала је на фестивалима класичне музике у Врњачкој Бањи, Шапцу, Новом Кнежевцу, Купри Маритими, Торину, Портогруару (Италија) и Асахикави (Јапан). Снимала је за домаће и стране радијске и телевизијске станице. Од 2010. године предаје виолину на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.

...

Violin player JELENA ROKVIĆ (Belgrade) graduated and obtained her master's degree in the class of prof. Michael Frischenschlager at the University of Music and Performing Arts in Vienna (Austria). From 2008 to 2010, she attended specific postgraduate studies in the field of historical music (baroque) and performance on original instruments in the class of prof. Ingomar Rainer at the same university. She studied with Erich Greenberg, Charles Castleman, Leonid Peisahov, Vladimir Spivakov, Aleksandar Pavlović, and others. She has participated in classical music festivals in Vrnjačka Banja, Šabac, Novi Kneževci, Kupri Maritimi, Turin, Portogruaro (Italy) and Asahikawa (Japan). She has recorded for domestic and foreign radio and television stations. Since 2010, he has been teaching violin at the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac.

...

CDови / CDs

English baroque

Атријум Народног музеја у Београду, Недеља 19.09.2021. / Atrium of the National Museum in Belgrade, September 19, 2021

LIVE

Audio recording: Miroslav Savić

Слика / Painting: Предраг Милошевић, Музичка лекција / Music lesson

Harpsichord: Flemish double after Ruckers, harpsichord builder Hubregt Bom, 2018, Amsterdam

William Byrd, 1539-1623: Fantasia, Pavanа, Galiardа

John Bull, 1562-1628: Chromatic Pavan, Chromatic Galliard (Queen Elizabeth’s)

Georg Friedrich Hǟndel, 1685-1759: Suite f: Adagio, Allegro,Allemande, Courante, Gigue

French baroque

Атријум Народног музеја у Београду, Недеља 17.10.2021. / Atrium of the National Museum in Belgrade, October 17, 2021

LIVE

Audio recording: Miroslav Savić

Слика / Painting: Предраг Милошевић, Поподневно музицирање / Afternoon music performance

Harpsichord: French double after Blanchet & Tascin, harpsichord builder Mario Bjelanovic, 1983, Belgrade

Louis Marchand, 1669-1732: Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gigue, Gavotte, Menuet, Chaconne

François Couperin, 1668-1733: Les vieux Segneurs, Les Charmes; La Reine de Coeurs, La Superbe, ou la Forqueray, La Raphaelle, l’Exquise

Antoine Forqueray, 1672-1745: La Rameau, La Guignon, La Leon, La Boisson, La Sylva, Jupiter

Spanish baroque

Атријум Народног музеја у Београду, Недеља 14.11.2021. / Atrium of the National Museum in Belgrade, November 14, 2021

LIVE

Audio recording: Miroslav Savić

Слика / Painting: Предраг Милошевић, Чекајући морнара / Waiting for the sailor

Harpsichord: Flemish double after Ruckers, harpsichord builder Hubregt Bom, 2018, Amsterdam

Domenico Scarlatti, 1685-1757: Sonata: K 247 Allegro; K 264 Vivo; K 107 Allegro; K 519 Allegro assai; K 115 Allegro; K 116 Allegro, K 132 Andante; K 133 Allegro; K 119 Allegro; K 120 Allegrissimo; K 544 Cantabile; K 545 Prestissimo

Antonio Soler, 1729-1783: Sonata N117 Molto moderato; Sonata N87 Allegretto; Sonata N81 en modo dorico Prestissimo

Jose Ferrer, 1745-1815: Sonata 2 por gesolreut Andantino

Blasco de Nevra, 1750-1784: Sonata IV: Adagio, Allegro molto

J.S.Bach: Französische Ouvertüre

Свечана сала Скупштине Града Београда, Среда 08.12.2021. / City Hall Belgrade, December 08, 2021

LIVE

Audio recording: Miroslav Savić

Слика / Painting: Предраг Милошевић, Писмо / The Letter

Harpsichord: Flemish double after Ruckers, harpsichord builder Hubregt Bom, 2018, Amsterdam

Johann Sebastian Bach (1685–1750): French Overture, BWV 831: Ouverture, Courante, Gavottte, Passepied, Sarabande, Bourrée I, Bourrée II, Gigue, Echo

J.S.Bach: Three Fantasie

Свечана сала Скупштине Града Београда, Среда 08.12.2021. / City Hall Belgrade, December 08, 2021

LIVE

Audio recording: Miroslav Savić

Слика / Painting: Предраг Милошевић, Истина је у искушењу / The truth is in Temptation

Harpsichord: Flemish double after Ruckers, harpsichord builder Hubregt Bom, 2018, Amsterdam

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Fantasia und Fuga a moll BWV 904

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Fantasia a moll BWV 922

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Fantasia und Fuga a moll BWV 894

Passacaille, Chaconne, Folia

Атријум Народног музеја у Београду, Недеља 20.06.2021. и Недеља 12.12.2021. / Atrium of the National Museum in Belgrade, June 20, 2021 and December 12, 2021

LIVE

Audio recording: Miroslav Savić

Слика / Painting: Предраг Милошевић, Метафизичко поподне / Metaphysical afternoon

Harpsichord 1: Flemish double after Ruckers, harpsichord builder Hubregt Bom, 2018, Amsterdam

Harpsichord 2: French double after Blanchet & Tascin, harpsichord builder Mario Bjelanovic, 1983, Belgrade

Girolamo Frescobaldi, (1583-1643): Cento partite sopra Passacagli (12.12.2021, Harpsichord 1)

Giovanni Picchi (1571 or 1572-1643): Pass'e mezzo, Saltarello del pass'e mezzo (20.06.2021, Harpsichord 2)

Bernardo Storace (1637-1707): Chaconne (20.06.2021, Harpsichord 2)

Carl Philip Emanuel Bach (1714–1788): 12 Variations sopra Folia (20.06.2021, Harpsichord 2)

J.S.Bach (1685-1750): Goldberg-Variationen

Снимљено у Галерији Српске академије науке и уметности, Понедељак 26. март 2018 18 часова

Recorded in the Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Monday, March 26, 2018 at 6 p.m.

Aria

Variatio 1 a 1 Clav.

Variatio 2 a 1 Clav.

Variatio 3 a 1 Clav. Canone all' Unisuono.

Variatio 4 a 1 Clav.

Variatio 5 a 1 ovvero a 2 Clav.

Variatio 6 a 1 Clav. Canone alla Seconda

Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. al tempo di Giga

Variatio 8 a 2 Clav.

Variatio 9 a 1 Clav Canone alla Terza

Variatio 10 a 1 Clav. Fughetta.

Variatio 11 a 2 Clav.

Variatio 12 a 1 Clav. Canone alla Quarta.

Variatio 13 a 2 Clav.

Variatio 14 a 2 Clav.

Variatio 15 a 1 Clav Canone alla Quinta.

Variatio 16 a 1 Clav. Ouverture.

Variatio 17 a 2 Clav.

Variatio 18 a 1 Clav. Canone alla Sesta.

Variatio 19 a 1 Clav.

Variatio 20 a 2 Clav.

Variatio 21 a 1 Clav Canone alla Settima.

Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve.

Variatio 23 a 2 Clav.

Variatio 24 a 1 Clav. Canone all' Ottava.

Variatio 25 a 2 Clav. adagio

Variatio 26 a 2 Clav.

Variatio 27 a 2 Clav. Canone alla Nona.

Variatio 28 a 2 Clav.

Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav.

Variatio 30 a 1 Clav. Quodlibet.

Aria da capo e fine.

J.S.Bach (1685-1750): Goldberg-Variationen

Купренов концепт универзалне хармоније / F. Couperin "Harmonie universelle"

Следећи питагорејско-платонистички идеал француског друштва на прелазу XVII у XVIII век, Франсоа Купрен је своју јединствену форму- свиту комада повезаних идејним асоцијативним методом и музичком атмосфером, назвао ordre (ред, поредак). Повезивање идеолошког тумачења Купренових "редова", симболичког тумачења Купренових загонетних наслова комада и Купренове визије "енергије модуса" води ка разоткривању Купреновог концепта универзалне хармоније као "пута ка перфекцији".

Снимак концерта 26.11.2012.г., у Великој сали Студентког културног центра у Београду, Сниматељ: Мирослав Савић, Инструмент: Копија француског двомануалног чембала из XVIII века марке Zuckermann", градитељ Марио Бјелановић 1982.

...

Following the Pythagorean-Platonist ideal of French society at the turn of the 17th and 18th centuries, Francois Coupren called his unique form - a world of pieces connected by an ideological associative method and musical atmosphere - ordre (order, order). Linking the ideological interpretation of Kupren's "orders", the symbolic interpretation of Kupren's enigmatic titles of the piece and Kupren's vision of "modus energy" leads to the revelation of Kupren's concept of universal harmony as a "path to perfection".

Audio recording of the concert on November 26, 2012, in the Great Hall of the Student Cultural Center in Belgrade: Miroslav Savić, Instrument: A copy of the two-manual French harpsichord from the 18th century by "Zuckermann", built by Mario Bjelanović in 1982.

V ordre, La Logivière, Allemande, Majestueusement, sans lenteur

XXIV ordre, Les Vieux Seigneurs, Sarabande grave, Noblement

XXIV ordre, L’Amphibie, mouvement de Passacaille, Noblement, Coulé, Gayment, Modérément, Vivement, Afectueusement, Marqué, Plus marqué, Noblement

VI ordre, Les Langueuers Tendres

VI ordre, Les Baricades Mistérieuses, Rondeau,Vivement

XXV ordre, La Visionaire, Gravement, et marqué, Viste

XXV ordre, La Misterieuse, Modérément

XXV ordre, Les Ombres Errantes, Languissamment

XXII ordre, L’Anguille, Legerement

XXII ordre, Le Croc-en-jambe, Gayement

XXII ordre, Les Tours de passé-passe

XXI ordre, La Reine des Cœurs, Lentement, et tres tendrement

XXI ordre, La Couperin, D’une Vivacité moderée

XXIII ordre, Les Tricoteuses, Tres légérement

XXIII ordre, L’Arlequine, Grotesquement

XXIII ordre, Les Gondoles de Délos, Rondeau, Badinage tendre

XXIII ordre, Les Satires Chevre-pieds, Gravement ferme, et pointé, Vivement et dans un goût burlesque

XXVI ordre, L’Epineuse,Rondeau

XXVI ordre, La Pantomime, Gayëment et marqué, et d’une grande précision

I ordre, L’Auguste, Allemande

XX ordre, La Princesse Marie, Gracieusement, Sans lenteur, 3ieme Partie Air dans le goût Polonois, Vivement; Les notes égales; et Marquées

XXVII ordre, L’Exquise, Allemande

XXVII ordre, Saillie, Vivement

VIII ordre, Passacaille, Rondeau

Domenico Scarlatti (1685-1757) 18 Sonatas

Снимљено у МШ "Јосип Славенски", 2007.г. Сниматељ: Мирослав Савић

Audio recording at the "Josip Slavenski" Music School, 2007: Miroslav Savić

1: Sonata K7 a-moll Presto

2: Sonata K54 a-moll Allegro

3: Sonata K175 a-moll Allegro

4: Sonata K206 E-dur Andante

5: Sonata K247 cis-moll Allegro

6: Sonata K215 E-dur Andante

7: Sonata K216 E-dur Allegro

8: Sonata K402 e-moll Andante

9: Sonata K105 G-dur Allegro

10: Sonata K8 g-moll Allegro

11: Sonata K116 c-moll Allegro

12: Sonata K132 C-dur Cantabile

13: Sonata K133 C-dur Allegro

14: Sonata K213 d-moll Andante

15: Sonata K18 d-moll Presto

16: Sonata K119 D-dur Allegro

17: Sonata K87 h-moll Andante

18: Sonata K318 Fis-dur Andante

Jean-Philippe Rameau (1683-1764): Nouvelles suites de Pièces de Clavecin

Снимљено у МШ "Коста Манојловић" 30. маја 2008, сниматељ: Мирослав Савић.

Audio Recording at the "Kosta Manojlović" Music School on May 30, 2008: Miroslav Savić.

Suite a

1: Allemande

2: Courante

3: Sarabande

4: Les trois Mains

5: Fanfarinette

6: La Triomphante

7: Gavotte (avec 6 Doubles)

Suite in G

8: Les Tricotets

9: L’Indifferente

10: Menuet I, Menuet II

11: La Poule

12: Les Triolets

13: Les Sauvages

14: L’Enharmonique

15: L’Egiptienne

Музика елизабетанског доба на клавикорду / Queen Elizabeth's Music on Clavichord

Инструмент: Клавикорд, копија по Хуберту, 1978

Снимљено 30.мај 2005. у МШ “Јосип Славенски” у Београду; Снимање, тонска обрада, продукција Мирослав Савић

Instrument: Clavichord, copy by Hubert, 1978

Audio Recording, sound processing, production: Miroslav Savić, on May 30, 2005 at the Josip Slavenski Music School in Belgrade

1: William Byrd: Pavan in d (FWB CCLIV)

2: William Byrd: Galliard in d (FVB CCLV)

3: William Byrd: Fantasia in a (FVB LII)

4: William Byrd: Pavan in a (FVB CLXXIV)

5: William Byrd: Galliard in a (FVB CLXXV)

6: William Byrd: The Queenes Alman (FVB CLXXII)

7: William Byrd: Walsingham (FVB LXVIII)

8: John Bull: Fantastic Pavan (MB 86a)

9: John Bull: Fantastic Galliard (MB 86b)

10: John Bull: In Nomine (FVB XXXVII)

11: John Bull: Chromatic Pavan (Queen Elizabeth”s, MB 87a)

12: John Bull: Chromatic Galliard (MB 87b)

Jacques DUPHLY (Rouen 1715 - Paris 1789) Pieces de Clavecin: Livre I, Livre III (excerpts)

Снимак са концерта у Галерији Музеја Историје Југославије, Трг Николе Пашића 11, Београд, Среда 30. Јуни, 2004. Снимање и обрада звука: Владислав Мичић

Recording and sound processing: Vladislav Mičić, from the concert in the Gallery of the Museum of the History of Yugoslavia, Trg Nikole Pašića 11, Belgrade, Wednesday, June 30, 2004.

Jacques Duphly

Suite in d:

1: Allemande

2: Courante

3: La Vanlo

4: Rondeau (Gracieux)

5: La Tribolet

6: Rondeau (Tendre)

7: La Damanzy

8: La Cazamajor

9: La Forqueray (Livre III)

Suite in c:

10: Allemande

11: La Boucon

12: La Larare

13: Menuets

14: Rondeau

15: La Millettina

16: Légèrement

17: Chaconne (Livre III)

Музика за клавсен / Harpsichord Music

Снимљено: 11.04.1997.г., Радио Београд, у Сали Коларчевог народног универзитета, Сниматељ: Лазар Лазаревић

Audio recording: Lazar Lazarević, Radio Belgrade, Kolarac Hall April 11, 1997

1: GIROLAMO FRESCOBALDI Toccata Prima

2: GIOVANNI PICCHI Pass'e mezzo

3: Saltarello del Pass'e mezzo

4: JOHANN JACOB FROBERGER Suite in g: Allemande

5: Courante

6: Sarabande

7: Gigue

8: FRANÇOIS COUPERIN XIII ordre: Les Lis naissans

9: Les Rozeaux

10: L'Engageante

11: Les Folies françoises, ou les Dominos

12: L'âme-en peine

13: DOMENICO SCARLATTI Sonate c-minor K115

14: Sonate F-major K107

15: Sonate e-minor K394

16: Sonate a-minor K175

17: Sonate E-major K264

18: MIODRAG KUZMANOVIĆ (1932-1995) Moravac

19: Diptih: Čaj goro čarna

20: Diptih: Trojanac

БАЛБАСТРОВА ЗАГОНЕТНА ГАЛЕРИЈА ПОРТРЕТА / C.B.Balbastre Ier Livre de Clavecin

Снимљено: 1994.г., Радио Београд, у Сали Коларчевог народног универзитета, Продуцент: Мића Кузмановић, Симатељ: Лазар Лазаревић

Audio recording: Lazar Lazarević, 1994, Radio Belgrade, in the Kolarac Hall, Producer: Mića Kuzmanović

1: „La de Caze“

2: „La d'Héricourt“

3: „La Ségur“

4: „La Monmartel ou la Brunoy“

5: „La Boullongne“

6: „La Castelmore“

7: „La Courteille“

8: „La Bellaud“

9: „La Lamarck“

10: „La Berville“

11: „La Lugeac“

12: „La Suzanne“

13: „La Genty“

14: „La Malesherbe“

15: „La Berryer ou La Lamoignon“

16: „La Laporte“

17: „La Morisseau“

...

Радови / Articles

Докторски уметнички пројект, Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности, Београд, 2013

ПРИСТУП ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ КАРАКТЕРНИХ КОМАДА ЗА ЧЕМБАЛО ФРАНЦУСКОГ БАРОКНОГ КОМПОЗИТОРА ФРАНСОА КУПРЕНА БАЗИРАН НА ПЛАТОНИСТИЧКОМ КОНЦЕПТУ УНИВЕРЗАЛНЕ ХАРМОНИЈЕ!!

Doctoral art project, University of Arts in Belgrade, Faculty of Music, Belgrade, 2013

APPROACH TO THE INTERPRETATION OF HARPSICHORD CHARACTER PIECES BY FRENCH BAROQUE COMPOSER FRANCOIS COUPERIN BASED ON THE PLATONIC CONCEPT OF UNIVERSAL HARMONY

отворите / open

"МУЗИКА КАО ЕХО УНИВЕРЗУМА. СИМБОЛИКА БАРОКНИХ ИНСТРУМЕНТАЛНИХ ФОРМИ ПРЕЛИДА, СВИТЕ ИГАРА И ВАРИЈАЦИЈА"

Зборник радова са научног скупа “Уметност и култура данас: уметничко наслеђе, савремено стваралаштво и образовање укуса”, одржаног 6-7. октобра 2017.г. Издавач: Универзитет у Нишу, Факултет уметности. Уредник: Др Данијела Здравић Михаиловић, ISBN 978-86-85239-48-9, стр. 93-104, Ниш, 2018.

"MUSIC AS AN ECHO OF THE UNIVERSE. SYMBOLISM OF BAROQUE INSTRUMENTAL FORMS PRELUDES, DANCES AND VARIATIONS"

Proceedings of the scientific conference "Art and Culture Today: Artistic Heritage, Contemporary Creativity and Taste Education", held 6-7. October 2017 Publisher: University of Nis, Faculty of Arts. Editor: Dr Danijela Zdravić Mihailović, ISBN 978-86-85239-48-9, p. 93-104, Nis, 2018.

отворите / open

"СИМБОЛИКА БАХОВОГ ДЕЛА УМЕТНОСТ ФУГЕ"

Зборник радова Академије уметности Универзитета у Новом Саду, 2017, бр. 5, стр. 142-159, doi:10.5937/ZbAkUm1705142S, UDC 78.071.1:929 Bach J. S.

"SYMBOLISM OF BACH'S WORK THE ART OF THE FUGUE"

Proceedings of the Academy of Arts, University of Novi Sad, 2017, no. 5, p. 142-159, doi: 10.5937 / ZbAkUm1705142S, UDC 78.071.1: 929 Bach J.S.

отворите / open

"ПРИНЦИПИ БАРОКНЕ МУЗИКЕ: ИМПРОВИЗАЦИЈА, ОРНАМЕНТАЦИЈА, ПОЛИФОНИЈА"

Четврти Зборник радова Академије уметности Универзитета у Новом Саду, Editor-in-Chief: др Наташа Црњански, ISSN 2334-8666, 2016

"PRINCIPLES OF BAROQUE MUSIC: IMPROVISATION, ORNAMENTATION, POLYPHONY"

Fourth Proceedings of the Academy of Arts, University of Novi Sad, Editor-in-Chief: Dr. Natasa Crnjanski, ISSN 2334-8666, 2016

отворите / open

ОД МЕРСЕНА ДО РАМОА. СОЦИЈАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ФРАНЦУСКОМ ДРУШТВУ 17. И 18. ВЕКА И ТРАНСФОРМАЦИЈА ПОЈМА “ХАРМОНИЈЕ”

9. Међународни Симпозиј “МУЗИКА У ДРУШТВУ”, Сарајево, 23–26. октобар 2014, “МУЗИКА У ДРУШТВУ” ЗБОРНИК РАДОВА, ISSN 2303-5722, Издавач: Музиколошко друштво ФБиХ, Музичка академија у Сарајеву, Сарајево, 2016.

FROM MERSEN TO RAMO. SOCIAL INNOVATIONS IN 17TH AND 18TH CENTURY FRENCH SOCIETY AND THE TRANSFORMATION OF THE CONCEPT OF “HARMONY”

9th International Symposium “MUSIC IN SOCIETY”, Sarajevo, 23–26. October 2014, “MUSIC IN SOCIETY” PROCEEDINGS, ISSN 2303-5722, Publisher: Music Society of FBiH, Academy of Music in Sarajevo, Sarajevo, 2016

отворите / open

"ИСТИНА И ЛЕПОТА (У ФРАНЦУСКОЈ МУЗИЦИ НА ПРЕЛАЗУ XVII У XVIII ВЕК)"

Тематски зборник радова са научног скупа "Традиција као инспирација: Владо Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог", Бања Лука, 17-18 април 2015, Академија умјетности Универзитета у Бања Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске, 2016, ISBN 978-99938, COBIS.RS-ID 4960536

"TRUTH AND BEAUTY (IN FRENCH MUSIC AT THE TRANSITION OF THE 17TH AND 18TH CENTURIES)"

Thematic collection of papers from the scientific conference "Tradition as inspiration: Vlado Milosevic: ethnomusicologist, composer and pedagogue", Banja Luka, April 17-18, 2015, Academy of Arts, University of Banja Luka, Academy of Sciences and Arts of Republika Srpska, Musicological Society of Republika Srpska, 2016 , ISBN 978-99938 - ???, COBIS.RS-ID 4960536

отворите / open

СИМБОЛИКА КУПРЕНОВИХ КОМАДА ЗА ЧЕМБАЛО, "ARTEFACT"

Издавач: Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу, ISSN (Штампано изд.) 2406-3134, ISSN (Online) 2406-3150, Vol. 1, Broj 1, UDK 786.2+781.4 Купрен Ф., стр. 25-34, 2015.

SYMBOLISM OF KUPREN'S PIECES FOR HARPSICHORD, "ARTEFACT"

Publisher: University of Nis, Faculty of Arts in Nis, ISSN (Printed edition) 2406-3134, ISSN (Online) 2406-3150, Vol. 1, No. 1, UDC 786.2 + 781.4 Kupren F., p. 25-34, 2015

отворите / open

"РАМО: СЦИЈЕНТИСТА И ХУМАНИСТА (250 ГОДИШЊИЦА СМРТИ ФРАНЦУСКОГ КОМПОЗИТОРА И ТЕОРЕТИЧАРА)"

Тематски зборник радова са научног скупа "Традиција као инспирација: Владо Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог", Бања Лука, 11-12 април 2014, Академија умјетности Универзитета у Бања Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске, 2015, ISBN 978-99938-27-16-0, COBIS.RS-ID 4960536, стр. 255-263

"RAMO: SCIENTIST AND HUMANIST (250TH ANNIVERSARY OF THE DEATH OF A FRENCH COMPOSER AND THEORETIST)"

Thematic collection of papers from the scientific conference "Tradition as inspiration: Vlado Milosevic: ethnomusicologist, composer and pedagogue", Banja Luka, April 11-12, 2014, Academy of Arts, University of Banja Luka, Academy of Sciences and Arts of Republika Srpska, Musicological Society of Republika Srpska, 2015 , ISBN 978-99938-27-16-0, COBIS.RS-ID 4960536, p. 255-263

отворите / open

"ЕНЕРГИЈА МОДУСА"

Тематски зборник радова са научног скупа "Традиција као инспирација: Владо Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог", Бања Лука, 12-13 април 2013, Академија умјетности Универзитета у Бања Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске, 2014, ISBN 978-99938-27-13-9, COBIS.RS-ID 4181528, стр. 234-243

ENERGY OF MODES"

Thematic collection of papers from the scientific conference "Tradition as inspiration: Vlado Milosevic: ethnomusicologist, composer and pedagogue", Banja Luka, April 12-13, 2013, Academy of Arts, University of Banja Luka, Academy of Sciences and Arts of Republika Srpska, Musicological Society of Republika Srpska, 2014 , ISBN 978-99938-27-13-9, COBIS.RS-ID 4181528, p. 234-243

отворите / open

"НОВИ АСПЕКТИ ТУМАЧЕЊА БАХОВИХ ГОЛДБЕРГ ВАРИЈАЦИЈА"

Први национални научни скуп са међународним учешћем Балкан Арт Форум Ниш 2013 (БАРТФ 2013), Факултет уметности у Нишу, Ниш, 11. и 12. октобар 2013, Тема: УМЕТНОСТ И КУЛТУРА ДАНАС, Зборник радова са научног скупа, ISBN 978-86-85239-15-1, COBISS.SR-ID 210036748, UDK 781.5.083.2:781.6 Ј.С.Бах, стр. 17-28, Ниш, 2014.

"NEW ASPECTS OF THE INTERPRETATION OF BACH'S GOLDBERG VARIATIONS"

The first national scientific conference with international participation Balkan Art Forum Nis 2013 (BARTF 2013), Faculty of Arts in Nis, Nis, October 11 and 12, 2013, Topic: ART AND CULTURE TODAY, Proceedings of the scientific conference, ISBN 978-86- 85239-15-1, COBISS.SR-ID 210036748, UDC 781.5.083.2:781.6 JSBah, p. 17-28, Nis, 2014.

отворите / open

"ДВЕ АУТЕНТИЧНЕ САВРЕМЕНЕ ПОСТАВКЕ ХЕНДЛОВЕ ОПЕРЕ АЛЧИНА"

Тематски зборник радова са научног скупа "Традиција као инспирација: Владо Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог", Бања Лука, 06-07 април 2012, Академија умјетности Универзитета у Бања Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске, 2013, ISBN 978-99938-27-12-2, COBIS.RS-ID 3632664, sтр. 446-457

"TWO AUTHENTIC CONTEMPORARY SETTINGS OF HANDLE'S OPERA ALCINA"

Thematic collection of papers from the scientific conference "Tradition as inspiration: Vlado Milosevic: ethnomusicologist, composer and pedagogue", Banja Luka, April 6-07, 2012, Academy of Arts, University of Banja Luka, Academy of Sciences and Arts of Republika Srpska, Musicological Society of Republika Srpska, 2013 , ISBN 978-99938-27-12-2, COBIS.RS-ID 3632664, p. 446-457

отворите / open

“РАЦИОНАЛНОСТ И АЛХЕМИЈА УМЕТНОСТИ”

VII научни скуп: "Технологија, култура и развој: Искушења и поуке XX века: Наука, технологија и култура у знаку Јануса са посебним освртом на југословенски историјски простор", стр. 176-189, UDK 008(082), 005.591.6(082), Суботица-Палић , 28. Август - 1. Септембар, 2000.

“RATIONALITY AND ALCHEMY OF ART”

VII Scientific Conference: "Technology, Culture and Development: Temptations and Lessons of the 20th Century: Science, Technology and Culture in the Sign of Janus with Special Reference to the Yugoslav Historical Space", p. 176-189, UDK 008 (082), 005.591.6 (082), Subotica-Palić, 28 August - 1 September, 2000

отворите / open

“ТРАГАЊЕ ЗА ХАРМОНИЈОМ”

VI научни скуп: "Технологија, култура и развој: Наука, технологија и култура пред изазовима блокираног развоја са посебним освртом за СР Југославију", стр. 99-114, Игало, 23-27. Август, 1999

“SEARCHING FOR HARMONY”

VI Scientific Conference: "Technology, Culture and Development: Science, Technology and Culture in the Face of the Challenges of Blocked Development with Special Reference to FR Yugoslavia", p. 99-114, Igalo, 23-27. August, 1999

otvorite / open
погледајте све радове... / see all articles ...